Audyt

Audyt – rewizja finansowa

Zespół biegłych rewidentów, wsparty doradcami podatkowymi oraz innymi specjalistami, świadczy usługę badania sprawozdania finansowego. Każdego roku prowadzimy badania oraz dokonujemy oceny sprawozdań finansowych dla ok. 20 różnych podmiotów gospodarczych.

Nasze biuro rachunkowe w Rybniku zatrudnia najlepszych profesjonalistów. Pracują dla nas biegli rewidenci, doradcy podatkowi oraz rzeczoznawcy i inni specjaliści. Badanie sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego wykonywane jest przez zespół fachowców. Następnie materiały z badania są weryfikowane oraz autoryzowane przez Zarząd Spółki.

Audyt – badanie sprawozdań finansowych

Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, jak również spółek prawa handlowego reprezentujących szeroki zakres działalności.

W ostatnich latach przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych m.in dla następujących podmiotów:

 • „FIJAŁKOWSKI” Stanisław Fijałkowski w Rybniku;
 • BUDOSERWIS Z.U.H w Chorzowie;
 • Centrum Zaopatrzenia Budowlanego HADEX Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju;
 • ECOL Sp. z o.o. w Rybniku;
 • EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna w Rybniku;
 • Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych „Sygnały” S. A. w Rybniku;
 • GIEBEL Sp. z o.o. w Ornontowicach;
 • ITUM Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim;
 • Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Spółka z o.o. w Rybniku;
 • Raciborskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Raciborzu;
 • STALBUD Maria Mikłuszka w Brodnicy; 
 • TBI Technology Sp. z o.o. w Raciborzu;
 • TERMOSPEC Sp. z o.o. w Żorach;
 • TWARDZIK Spółka Jawna w Katowicach;
 • WENINGER Krzysztof Piechaczek w Wodzisławiu Śląskim;
 • Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach;

Prace rewizyjne prowadzone są w dwóch etapach :

badanie sprawozdania finansowego Rybnik

I etap: wstępne badanie sprawozdania finansowego

 • udział w inwentaryzacji składników majątkowych;
 • analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu;
 • sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego i składek ZUS oraz podatku dochodowego;
 • konsultacje w sprawach podatkowo-księgowych.

 

doradca podatkowy Rybnik

II etap: zasadnicze badanie sprawozdania finansowego

 • sprawdzenie sprawozdania finansowego obejmującego: bilans i rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym; sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdanie Zarządu podmiotu gospodarczego;
 • wydania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zawierającego opinie biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia

W ramach prac rewizyjnych gwarantujemy:

 • bieżące informowanie o rezultatach poszczególnych etapów prac;
 • współpracę z organami nadzorczymi;
 • zobowiązanie do obecności (o ile to będzie konieczne) w posiedzeniu Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji obejmujących sprawy finansowe jednostki.